klachtencommissie

Klachtenregeling

Er kan iets gebeuren waarover u een klacht wilt indienen. Of het nu gaat om leerlingen, ouders, leerkrachten, bestuursleden of om vrijwilligers, mensen die bij school betrokken zijn hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen over iets waar ze het niet mee eens zijn. Natuurlijk (en gelukkig) kunnen heel wat problemen en probleempjes door de school zelf worden opgelost. De contactpersoon van school heeft hierin een taak, in de meeste gevallen na afstemming met de directeur. Zo nodig kan de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Was het klachtrecht vroeger beperkt tot (vermoedelijke) ongewenste intimiteiten in de seksuele sfeer, nu is dat verbreed tot de terreinen van o.a. machtsmisbruik en onderwijskundige klachten.

Werkwijze
Als iemand niet tevreden is over iets, dan kan hij naar diegene toegaan die daar direct bij betrokken is. Bijvoorbeeld de leerkracht, de directeur of een bestuurslid. Als het probleem niet kan worden opgelost of als het om een ernstig probleem gaat, dan kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon, eventueel na doorverwijzing door een contactpersoon van de school. Als de vertrouwenspersoon niet kan bemiddelen in het probleem, dan heeft de klager het recht om een klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon helpt daar zo nodig bij. Gaat de klacht over mogelijk strafbare feiten dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Een belangrijk deel van de taak van de vertrouwenspersoon en de contactpersoon ligt in de preventieve sfeer. Samen werken aan de veiligheid op de scholen voor leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. De contactpersonen van de vereniging en de vertrouwenspersoon komen daartoe ook een aantal keren per jaar bij elkaar.

Namen en adressen en klachtenregeling

De namen en adressen van de contactpersonen kunt hieronder vinden. De algemene klachtenregeling is te lezen op de site www.vgpodeoosthoek.nl.

Contactpersonen

Contactpersonen voor de Domino zijn Jannie kremer en Renate ten kate.

Kinderen kunnen (anoniem) aangeven als zij ergens mee zitten. Dit kan door middel van een brievenbus die in de hal staat.

Elk jaar gaan de contactpersonen de klassen in om kinderen te vertellen wat de mogelijkheden zijn. De folder “Veilig op school” is onder de leerlingen verspreid en op aanvraag beschikbaar.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van onze school is Johan de Jong. Wilt u als ouder van onze school zelf contact opnemen met de vertrouwenspersoon dan kunt u bellen met: Johan de Jong (onderwijsadviseur), telefoonnummer: 06-33141371.
De heer de Jong is in dienst van het Centraal Nederland landelijke protestants-christelijke SBD regiokantoor Ermelo, Tolweg 26b, 3851 SK Ermelo. (0341) 428855 jdejong@centraalnederland.nlwww.centraalnederland.nl

Vertrouwensinspecteur

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld is er een centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111.

Meldpunt Kindermishandeling
Voor anonieme meldingen van (kinder-) mishandeling kunt u contact opnemen met het AMK Almelo (Algemeen Meldpunt Kindermishandeling), tel.

geschillencommissie

Ouders en leerlingen, schoolbesturen en medewerkers kunnen bij de GCBO terecht voor de onafhankelijke en deskundige behandeling van alle geschillen binnen het bijzonder onderwijs.

Voor meer informatie over de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs, zie www.gcbo.nl

Adresgegevens van de klachtencommissie:
Klachtencommissie Gereformeerd Onderwijs
p/a GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Commissie van Beroep Gereformeerd Onderwijs
p/a GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag