medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft als taak het behartigen van de belangen van kinderen, ouders en personeel bij het tot stand komen van het schoolbeleid. Dit gebeurt in goed overleg met de directie die de MR betrekt in haar besluitvorming. Dit is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (www.infowms.nl). In die wet is vastgelegd bij welke zaken de directie de ouders en/of het personeel moet betrekken bij hun besluitvorming.

De MR van de Domino bestaat uit 5 leden:

Oudersgeleding

Vacature

Dhr. B. Koning

Mevr. G.J. Dubbink-Zwiers

Personeelsgeleding

Mevr. L. Veurink-Potgieter

Mevr. H. Overweg-Bolks