schoolgids

Woord vooraf

Door het lezen van deze schoolgids kunt u zich een beeld vormen van hoe het team het onderwijs op gbs Domino vorm geeft. Naast deze uitgebreide schoolgids komt er jaarlijks een extra deel uit waarin alle belangrijke gegevens voor de ouders op een rij worden
gezet.

Ons uitgangspunt is dat alle kinderen op school tot hun recht moeten komen. We bieden passend onderwijs. Voor ons betekent
dit dat wij zoveel mogelijk zorg bieden op maat. Hoe we dat doen leest u in hoofdstuk vier.
Verder is er een hoofdstuk gewijd aan de resultaten van het onderwijs.
De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur, na instemming door de medezeggenschapsraad.
We spreken de hoop uit dat u onze school door het lezen van deze schoolgids beter leert kennen.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd bij
ons terecht.

Namens het team,
H.J. Dunnewind
locatiedirecteur

SchoolGids 2018-2019