veilige school

In 2015 zijn we op de Domino gestart met een meerjarentraject om vanuit gedeelde waarden heldere verwachtingen voor gewenst gedrag in de klas en in de school te bevorderen. Hiervoor hebben we een aantal elementen van PBS gebruikt. Die elelmenten zijn gericht op het creëren van een veilig en positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen.

Gaandeweg het traject kwamen we tot de conclusie dat de gekozen route niet bij onze populatie leerlingen past. We hebben wel schoolbreed gedragsverwachtingen geformuleerd voor de verschillende ruimtes die er zijn op school. Deze gedragsverwachtigen zijn zichtbaar gemaakt in alle ruimtes. 

Vanaf 2018-2019 gaan we een andere richting volgen. We gaan dan aan de slag met het aanpakgedrag van de leerlingen. Daarbij  willen we het zelfstandig werken weer stevig op de kaart gaan zetten. 

Ons onderwijs zien wij als een gezamenlijke activiteit van school en ouders. Respect voor elkaar, vertrouwen en open en eerlijk met elkaar communiceren zijn daarbij belangrijk. Respect, veiligheid en vertrouwen zijn de basiswaarden in onze school. Voorspelbaarheid en helder geformuleerde verwachtingen rondom gewenst gedrag vormen de basis voor een goed en veilig pedagogisch klimaat . Wij zien een veilig schoolklimaat als wezenlijk voor het gevoel van welbevinden van iedereen die in de school werkt.

Uitgangspunten
Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan.
We hechten aan een duidelijke organisatiestructuur.
- Kinderen leren eigen verantwoordelijkheid te dragen.
- Prioriteit: orde, rust, respect en regelmaat.
- Kinderen hebben stimulerende en uitnodigende begeleiding nodig.
- Goede communicatie met ouders.

Dé kernwaarde van de Domino is Liefde. Liefde zoals is beschreven in 1 Korintiërs 13.
Respect, Vertrouwen en Veiligheid vloeien uit deze kernwaarden voort.

Op school is het veiligheidsplan in te zien. In dit plan zijn meerdere protocollen opgenomen. Vraag de directeur er naar.