MR

Heeft u vragen?

Bel ons (0546)672542

In onze school is de directeur integraal schoolleider. Dat betekent dat hij beslissingen kan nemen binnen onze school. Daarbij houdt hij zich aan de afspraken die binnen scholengroep Hannah zijn gemaakt. Binnen de school denken en praten ouders en collega’s mee met de directeur. Als de directeur een besluit wil nemen, hebben zij binnen de medezeggenschapsraad het recht van informatie, advies en soms hebben zij ook instemmingsrecht. Dat maakt de kwaliteit van de besluiten beter en het bevordert ook het draagvlak voor de besluiten. Alles gaat volgens wettelijke regels voor de medezeggenschap. Medezeggenschap is daarmee een waardevolle vorm van georganiseerde tegenspraak.

De medezeggenschapsraad (MR) heeft als taak het behartigen van de belangen van kinderen, ouders en personeel bij het tot stand komen van het schoolbeleid. Dit gebeurt in goed overleg met de directie die de MR betrekt in haar besluitvorming. Dit is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen. In die wet is vastgelegd bij welke zaken de directie de ouders en/of het personeel moet betrekken bij de besluitvorming.
De MR werkt volgens een reglement. deze zal nog herschreven worden in verband met de nieuwe naamgeving van onze schoolvereniging.

De MR van de Domino bestaat uit 5 leden:

Oudergeleding

Dhr. A. van der Kooi (voorzitter)
Mevr. M.H. Veurink-Lucas
Mevr. J. Veurink-Hofmans

 

Personeelsgeleding

Mevr. J. Hofsink-Pops
Mevr. E. Groen-Moeken