Identiteit

Heeft u vragen?

Bel ons (0546)672542

We geven dagelijks onderwijs vanuit het besef dat we een grote verantwoordelijkheid hebben voor de kinderen die door onze hemelse Vader aan ons zijn toevertrouwd. Ieder kind is door Hem uniek geschapen. Wij mogen als kinderen van dezelfde Vader elkaar helpen om onze gaven en talenten die we van Hem hebben gekregen, te ontdekken en ontwikkelen.

De Bijbel als Gods Woord is leidend voor ons in wat we doen. Kinderen mogen naast burger van het Koninkrijk der Nederlanden ook burgers van Gods Koninkrijk zijn. Onze school is een oefenplaats waar de verbinding gerealiseerd wordt tussen de woorden van het evangelie van Gods Koninkrijk en daden van de burgers van dat Rijk. Onze levensstijl weerspiegelt een stijl die past bij Gods Koninkrijk.

Vanuit deze basis willen wij ieder kind onderwijs geven waarin hij of zij tot bloei mag komen en waarbij zijn of haar gaven en talenten ontwikkeld worden. We passen daarom, binnen de grenzen van onze mogelijkheden, de organisatie van ons onderwijs aan aan de onderwijsbehoeften van het kind. Zo krijgt ieder kind passend onderwijs. Dat doen wij altijd in goed overleg met de betrokken ouder(s). Leren doe je met je hoofd, je hart en je handen. Dat betekent ook dat je op verschillende manieren en op verschillende gebieden kennis verwerft en vaardig wordt.

Kernwaarden GBS Domino

Onze kernwaarden zijn:  Liefde, Veiligheid, Vertrouwen en Respect.

Ons onderwijs zien wij als een gezamenlijke activiteit van school en ouders. Respect voor elkaar, vertrouwen en open en eerlijk met elkaar communiceren zijn daarbij belangrijk. Vertrouwen, veiligheid en respect zijn de kernwaarden in onze school met de liefde als basis.

Voorspelbaarheid en helder geformuleerde verwachtingen rondom gewenst gedrag vormen de basis voor een goed en veilig pedagogisch klimaat. Wij zien een veilig schoolklimaat als wezenlijk voor het gevoel van welbevinden van iedereen die in de school werkt.